Hero

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Διδάκτωρ Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Ιδρυτικό μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ

02 Ιουν EEST+03:000_J1622635340X_ΤετEnd1153ER_2021EPMR_ΤετPMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνPMEEST_0C2

Ελληνικό: προσλήψεις μηχανικών στην Πολεοδομία «one stop-shop» του ΥΠΕΝ

Με νέες προσλήψεις 50 μηχανικών θα συνοδευτεί η μεταφορά της αρμοδιότητας για τη λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου του Ελληνικού από το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο γίνεται  υπηρεσία  μιας στάσης «One stop-shop» και θα εξυπηρετεί  το σύνολο των εγκρίσεων που απαιτούνται από τους συναρμόδιους φορείς του κράτους για τις πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες, ώστε να διευκολύνεται ο επενδυτής.

Συγκεκριμένα το Γραφείο Ελληνικού προγραμματίζεται να ενισχυθεί με δεκάδες ακόμα άτομα προσωπικό, για την εύρυθμη λειτουργία του. Από 9 άτομα σήμερα προβλέπεται να αυξηθούν οι απασχολούμενοι σε περίπου 60 άτομα συνολικά, με 50 επιπλέον προσλήψεις ή και μετακινήσεις, κυρίως μηχανικών.

Η  τροπολογία που ψηφίζεται στη Βουλή, ως προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι οι αρμοδιότητες του Γραφείου του Ελληνικού μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη  Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ανήκουν μέχρι τώρα. Ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ Ευθύμιος Μπακογιάννης αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στις αδειοδοτήσεις και τις πολεοδομικές εξελίξεις για το Ελληνικό.

Νέες αρμοδιότητες

Στο Γραφείο Ελληνικού μεταφέρονται μεταξύ άλλων αρμοδιότητες, όπως η έκδοση αλλά και ο έλεγχος όλων των αδειών που αφορούν σε οικοδομική δραστηριότητα, η λειτουργική αδειοδότηση των επιχειρήσεων, η αδειοδότηση των κατασκευών στο Μητροπολιτικό Πάρκο των 2.000 στρεμμάτων και η αδειοδότηση των τουριστικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται αναφορικά με το έργο, ελέγχει την πληρότητα των σχετικών φακέλων, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους και τους διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για έλεγχο, παρατηρήσεις και παροχή των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εγκρίσεων.

-Λειτουργεί ως γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης στο Ελληνικό καθώς και για την έκδοση πράξεων για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη εισήγηση ή γνώμη του ως άνω Συμβουλίου.

– Εκδίδει όλες τις διοικητικές πράξεις για κάθε είδους εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου και έχει όλες τις αρμοδιότητες εφαρμογής και ελέγχου των διοικητικών πράξεων μέχρι και τη θεώρηση αυτών προς τον σκοπό σύνδεσης των έργων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, μετά την αποπεράτωση των εργασιών, καθώς και της διαδικασίας γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών.

-Εκδίδει βεβαιώσεις όρων δόμησης και χρήσεων γης, καθώς και βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης για τη λειτουργία επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ εκδίδει εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις ως προς την καταλληλότητα και σκοπιμότητα γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση του τουριστικών καταλυμάτων ή ειδικών του τουριστικών υποδομών.

-Εγκρίνει, επίσης, τις αρχιτεκτονικές μελέτες των τουριστικών καταλυμάτων και των ειδικών τουριστικών υποδομών, όπου απαιτείται, κατά την κείμενη νομοθεσία, και τηρεί το σχετικό αρχείο.

-Χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τις κατασκευές εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής ανοικτών των ζωνών, τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τις οικοδομικές άδειες των κτισμάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών εντός τουριστικών λιμένων κάθε κατηγορίας, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων εντός του Πόλου, καθώς και τις άδειες επέμβασης σε δασική έκταση.

Άλλες ρυθμίσεις

Στην τροπολογία προβλέπεται ακόμη ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων εντός του Ελληνικού, , όταν αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών, επιτυγχάνεται μέσω προσωρινού οδικού δικτύου μέχρι την αποπεράτωση του τελικού εγκεκριμένου δικτύου.

Διευκρινίζεται ότι για την αρτιότητα γηπέδων και οικοπέδων η προϋπόθεση ύπαρξης προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο εκπληρούται από το χρόνο κατά τον οποίο οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου.

Επικαιροποιείται η αρχική κατηγοριοποίηση των κτισμάτων που θα μείνουν στο Ελληνικό ως διατηρητέα και εισάγεται μια απλούστερη διαδικασία για την αλλαγή από διατηρητέο σε κατεδαφιστέο ώστε να μην απαιτείται τυπικός νόμος.

Η ίδια τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης του προεδρικού διατάγματος του 2004, για τις χρήσεις γης, προκειμένου να συνάδει με το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης της έκτασης των 6.200 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου.

 

Πηγή: https://ecopress.gr/ (31/05/21)