Στην επιστημονική διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το ΤΕΕ με θέμα «Νέα εποχή για τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό – Συζήτηση με αφορμή το επικείμενο πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων», παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα σχέδια του ΥΠΕΝ για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούν στις παρακάτω δράσεις:

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Αυτοτελείς Οριοθετήσεις Οικισμών

Αυτοτελείς Μελέτες Χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών

Ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Νίκος Ταγαράς, σημείωσε στο χαιρετισμό του πως ο προϋπολογισμός των 300 εκ. ευρώ καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από το Ταμείο Ανακαμψης το οποίο θα παρέχει τα 245 εκ. ευρώ.

Την παρουσίαση των ανωτέρω δράσεων ανέλαβε ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.

Ο κ. Μπακογιάννης ανέλυσε τα προβλήματα που ζητούν λύση με τις ανωτέρω δράσεις ως εξής:
Η έλλειψη καθορισμένων χρήσεων γης και η αδυναμία εφαρμογής χρήσιμων πολεοδομικών μέτρων – κινήτρων έχει ως συνέπεια:

πολλαπλά προβλήματα για το περιβάλλον,

μη ορθολογική οργάνωση του χώρου,

φαινόμενα όπως άναρχη – αυθαίρετη δόμηση / υπερβολική αστική διάχυση στον αγροτικό χώρο.

Τα φαινόμενα αυτά έχουν δευτερογενείς παρενέργειες, όπως:
ελλείψεις βασικών τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών

αθέμιτο ανταγωνισμό από παράνομα χωροθετημένες δραστηριότητες έναντι των νομίμων

ενίσχυση της Κλιματικής Αλλαγής

Η έλλειψη χρήσεων γης:
Δυσχεραίνει την επιλογή τόπου εγκατάστασης για τις νέες επενδύσεις

Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων

Πολύ συχνά ακυρώνει εκ των υστέρων συγκεκριμένες επενδύσεις

Δημιουργεί δυσκολίες μετασχηματισμού ή επέκτασης σε επιχειρήσεις

Τα προβλήματα αυτά αφορούν:
τον ιδιωτικό τομέα και

τις δημόσιες επενδύσεις σε βασικές υποδομές

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ζώνες απολιγνιτοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή της

Μεγαλόπολης όπου λόγω μη Θεσμοθέτησης χρήσεων γης, καθυστέρησαν οι διαδικασίες μετάβασης των περιοχών σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα
Όπως επισήμανε ο κ. Μπακογιάννης, η υλοποίηση του προγράμματος το οποίο συνιστά την έμπρακτη εφαρμογή των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της πολεοδομικής πολιτικής:

θα αποκαταστήσει τις προαναφερθείσες αστοχίες,

θα άρει τα περιττά εμπόδια που δημιουργούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων, υποδομών και επενδύσεων,

θα καταστήσει τον χωρικό σχεδιασμό βασικό παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης (υποστήριξη περιβαλλοντικής προστασίας και επενδύσεων) και

θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή

Το πρόγραμμα συνολικά αφορά σε χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών μείζονος σημασίας και περιλαμβάνει τις παρακάτω 5 ΔΡΑΣΕΙΣ:

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Αυτοτελείς Οριοθετήσεις Οικισμών

Αυτοτελείς Μελέτες Χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών

1. Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάθεση διακριτών μελετών ΤΠΣ, τα οποία θα καλύπτουν την έκταση μιας ή περισσοτέρων δημοτικών ενοτήτων.

Θα λάβουν χώρα:

4 κύκλοι αναθέσεων, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν συνολικά (χωρικά / γεωγραφικά) 800 Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός) σε όλη την επικράτεια.

Η επιλογή των Δημοτικών Ενοτήτων που θα μετέχουν σε κάθε κύκλο αναθέσεων θα προκύψει από σχετική επιτροπή αξιολόγησης.

Τα Τ.Π.Σ. θα θεσμοθετήσουν:

χρήσεις γης

όρους δόμησης

κανονισμούς και περιορισμούς

κατοικημένες περιοχές

περιοχές προστασίας

περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων

σημαντικές παρεμβάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού

περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων

οδικό δίκτυο, μεταφορές, κατασκευές και περιβαλλοντικά δίκτυα

μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών
προϋποθέσεις ή περιορισμούς που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης

Κάθε ανάθεση Τ.Π.Σ. περιλαμβάνει:
Κύρια μελέτη

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλόλητας

Μελέτη προσωρινής οριοθέτησης των Υδατορεμάτωv

2. Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Αντικείμενο του προγράμματος: η ανάθεση 10 διακριτών μελετών ΕΠΣ (ενδεικτικός αριθμός)

Το περιεχόμενό τους είναι το ίδιο με το περιεχόμενο των ΤΠΣ, ωστόσο η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται ένα ΕΠΣ δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τα διοικητικά όρια δημοτικών ενοτήτων.

Αυτό καθιστά τα ΕΠΣ ιδιαίτερα χρήσιμα και ασφαλή για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπεpτοπικής ή στρατηγικής σημασίας.

Τα Ε.Π.Σ. περιλαμβάνουν:
Κύρια μελέτη

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜ ΠΕ) ,

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων (εφ’ όσον απαιτείται) .

3. Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Πρόκειται για τη ζώνη όπου επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) σε ωφελούμενα ακίνητα.

Η προετοιμασία αυτού του τύπου αστικού σχεδίου θα καθορίσει συγκεκριμένες περιοχές:

εντός του αστικού χώρου (εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, ΓΠΣ, ρυθμιστικών σχεδίων, εγκεκριμένων ορίων οικισμών κλπ.)

εκτός των ιστορικών κέντρων των πόλεων, ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χώρων ή περιοχών στις οποίες

έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης

όπου είναι εφικτό, να αυξηθεί ο ισχύων συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.)

Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη

ο βαθμός οικιστικής ανάπτυξης,

η θέση, η φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,

η οικιστική πυκνότητα και ο βαθμός κορεσμού, κ.α.

Σε αυτές τις Ζώνες η μεταφορά του Σ.Δ, πραγματοποιείται από ακίνητο προσφοράς συντελεστή σε ακίνητο υποδοχής που βρίσκεται εντός της Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Ο καθορισμός ΖΥΣ αποτελεί θεσμική προϋπόθεση της ενεργοποίησης της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), ενός ιδιαίτερα χρήσιμου πολεοδομικού εργαλείου

Μέσω των ΖΥΣ καθίσταται εφικτή:
η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε πυκνοδομημένες πόλεις με μικρό κόστος

η αποδέσμευση των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων οικοπέδων ή διατηρητέων κτιρίων ή οικοπέδων που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (π.χ. ιστορικά κέντρα) και

η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας

Η θεσμοθέτηση των ΖΥΣ είναι εφικτή:

είτε με την εκπόνηση αυτοτελών Ειδικών Πολεοδομικών Μελετών,

είτε μέσω της εκπόνησης των ΤΠΣ ή ΕΠΣ.

Στόχος του σχετικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να συνταχθούν μελέτες για Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) σε 600 Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός) .

4. Αυτοτελείς Οριοθετήσεις Οικισμών

Πρόκειται για ειδικές πολεοδομικές μελέτες που θεσμοθετούν τα όρια σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, καθώς και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

Μεγάλο ποσοστό των οικισμών:

οικισμοί χωρίς όρια

αναρμοδίως εγκεκριμένα όρια οικισμών ακυρωθέντα από το ΣτΕ

Η έλλειψη ορίων αποτελεί εμπόδιο για τη νόμιμη οικοδομική ή παραγωγική δραστηριότητα.

Οι περιπτώσεις Ρεθύμνου και Πηλίου αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ακύρωσης ορίων από το ΣτΕ ενώ υπάρχουν εκκρεμείς προσφυγές σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η οριοθέτηση των οικισμών θα γίνει:

αυτοτελώς

μέσω των ΤΠΣ ή ΕΠΣ.

Στόχος του σχετικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να συνταχθούν αυτοτελείς μελέτες οριοθετήσεων οικισμών για 170

Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός)

5. Αυτοτελείς Μελέτες Χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών

Πρόκειται για ειδικές μελέτες χαρακτηρισμού δημοτικών οδών και καθορισμού αναγκαίων πολεοδομικών όρων και περιορισμών για διάνοιξη νέων οδών του δημοτικού δικτύου.

Οι δημοτικές οδοί εξυπηρετούν τις ανάγκες σύνδεσης ενός δήμου ή μιας δημοτικής ενότητας (π.χ. συνδέσεις μεταξύ οικισμών, οργανωμένων υποδοχέων, δημόσιων χώρων κ.λπ.)

Η νομολογία του ΣτΕ ανέτρεψε τη νομοθεσία καθορισμού προϋποθέσεων κατασκευής κτιρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές (κυρίως εκείνες που σχετίζονται με την υποχρέωση ενός οικοπέδου να έχει “πρόσωπο” σε έναν επίσημα χαρακτηρισμένο δρόμο)

Αυτό είχε ως συνέπεια, πάρα πολλές ιδιοκτησίες σε εκτός σχεδίου περιοχές, ακόμη και σημαντικού μεγέθους, να έχουν καταστεί ακατάλληλες για δόμηση, παρά την πρόσβαση σε μη χαρακτηρισμένο δρόμο.

Το θέμα αυτό αφορά:

αδόμητες ιδιοκτησίες στις οποίες είχαν προγραμματιστεί σημαντικές επενδύσεις,

τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υπαρχουσών επενδύσεων, κυρίως στον τουριστικό τομέα .

Χαρακτηρισμός Δημοτικού Οδικού Δικτύου:

αυτοτελώς

μέσω των ΤΠΣ ή ΕΠΣ.

Στόχος του σχετικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να συνταχθούν αυτοτελείς μελέτες χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών για

300 Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός)

Χρονικός Προγραμματισμός
Βάσει των στόχων που έχει θέσει το ΥΠΕΝ, ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων έχει ως εξής:

(2021): Υπογραφή σύμβασης για το 70% των αναθέσεων

(2022): Υπογραφή σύμβασης για το 100% των αναθέσεων

(2023): Πρωτόκολλα παραλαβής, αξιολόγηση και αποπληρωμή για το 70% των αναθέσεων

(2Q/2024): Πρωτόκολλα παραλαβής, αξιολόγηση και αποπληρωμή για το 100% αναθέσεων

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο προγραμματισμός θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, δεδομένου ότι αν οι μελέτες ολοκληρωθούν μετά τις προθεσμίες που ορίζονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης, το κόστος τους θα πρέπει να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων & όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οφέλη των 5 Δράσεων
Επωφελούμενοι των επιπτώσεων των 5 ανωτέρω δράσεων είναι :

δημόσιος τομέας

ιδιωτικός τομέας

μεμονωμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων

Αποτέλεσμα των δράσεων:
όλοι οι δήμοι της χώρας να έχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης

τομεακά υπουργεία και ιδιώτες επενδυτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες δραστηριότητες επιτρέπεται να αναπτυχθούν σε κάθε

περιοχή/θέση, για σωστή προετοιμασία μελετών και έργων

Εκτίμηση πραγματικής αξίας ακινήτων μεμονωμένων ιδιοκτητών

Επιπλέον

ο καθορισμός ΖΥΣ ,

η οριοθέτηση οικισμών

ο χαρακτηρισμός των δημοτικών οδικών δικτύων,

θα επιτρέψουν και θα επιταχύνουν τη χωροθέτηση οργανωμένης ανάπτυξης και λοιπών παραγωγικών επενδύσεων.

Τέλος, η επιτάχυνση διαδικασίας υλοποίησης διαφόρων έργων, υποδομών, επενδύσεων θα έχει ως αποτέλεσμα:

την ανάπτυξη κατασκευαστικού τομέα

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 

Πηγή: https://ypodomes.com/ (10/04/21) 

Στόχος να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ανάθεση των νέων σχεδίων

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάρτιση των πρώτων πενήντα τοπικών πολεοδομικών σχεδίων έως τον Ιούνιο προαναγγέλλει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το έργο θα συμπεριλάβει περί τις 800 δημοτικές ενότητες και θα ανατεθεί σε ιδιώτες μέσα από τέσσερις ομάδες αναθέσεων. Στα σοβαρά μειονεκτήματα της προσπάθειας, η κατάρτισή τους σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ακόμα και στα μικρά αιγαιοπελαγίτικα νησιά (παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις), επιλογή που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις.

 Το πρόγραμμα κατάρτισης πολεοδομικών σχεδίων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ήταν το θέμα εσπερίδας που διοργάνωσε χθες το Τεχνικό Επιμελητήριο, στο οποίο υποκαθιστά το υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκήρυξη των διαγωνισμών. «Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, που αφορά πάνω από το 75-80% της Ελλάδας (800 από τις 1.135 δημοτικές ενότητες). Στόχος μας είναι να βάλουμε τάξη, καθορίζοντας χρήσεις γης και όρους δόμησης», ανέφερε ο υπουργός χωροταξίας, Νίκος Ταγαράς. όπως ανέφερε,  το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με 245 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, επομένως ο συνολικός του προϋπολογισμός θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ. Επίσης αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος θα ανατεθούν μελέτες για ζώνες υποδοχής συντελεστή, για οριοθέτηση οικισμών και για την καταγραφή δημοτικών οδών. Τέλος, ο κ. Ταγαράς προανήγγειλε επανεξέταση της δυνατότητας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατηγορίας 5: «μιλάμε για σχολεία, για δημοτικά κτίρια, αλλά και ευρύτερα για λόγους ισότητας (σσ. όσων δεν έχουν νομιμοποιηθεί) με όσους έχουν ήδη ρυθμίσει κτίρια της κατηγορίας 5», ανέφερε.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης πολεοδομικών σχεδίων έδωσε ο γενικός γραμματέας, Ευθύμης Μπακογιάννης. Όπως ανέφερε, από το πρόγραμμα θα εξαιρεθούν όσοι δήμοι έχουν σήμερα υπό ολοκλήρωση προγράμματα κατάρτισης γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που δεν έχουν καθόλου σχεδιασμό και δέχονται αναπτυξιακές ή άλλες πιέσεις. 

 Πάντως από ενδεικτικούς χάρτες που παρουσίασε ο κ. Μπακογιάννης προκύπτει ότι παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του υπουργείου, ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα ανατεθεί σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ακόμα και στα μικρά και μεσαία νησιά (λ.χ. Ρόδος, Χίος, Κεφαλλονιά, Σάμος, Νάξος): για παράδειγμα θα ανατεθεί μια μελέτη για το δημοτικό διαμέρισμα Χώρας Νάξου και άλλη μελέτη για το υπόλοιπο νησί. Η επιλογή αυτή είναι καταφανώς αντιεπιστημονική, καθώς κατακερματίζει ευαίσθητες χωρικές ενότητες, στις οποίες τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και σχεδιασμό (εκτός κι αν το μόνο ζήτημα που αντιμετωπίζουν λχ οι Κυκλάδες είναι σύμφωνα με την προσέγγιση του υπουργείου Περιβάλλοντος η επέκταση των σχεδίων πόλης ή η χωροθέτηση νέων τουριστικών μονάδων).

Παράλληλα, το υπουργείο θα αναθέσει (με συνοπτικές διαδικασίες, όπως έγινε ήδη στην περίπτωση της Ελαφονήσου) δέκα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, πέραν εκείνων που έχουν εξαγγελθεί ότι θα ανατεθούν για Μύκονο, Σαντορίνη και δήμο Μίνωα- Πεδιάδας.

Παράλληλα, θα ανατεθούν μελέτες για:

  • Τις ζώνες υποδοχής συντελεστή (ΖΥΣ). «Στόχος είναι να εκπονηθούν αυτοτελείς πολεοδομικές μελέτες για ΖΥΣ για 600 δημοτικές ενότητες, αλλά να οριστούν και άλλες μέσω των τοπικών ή γενικών πολεοδομικών σχεδίων ανέφερε». Στόχος είναι «όπου είναι εφικτό να αυξηθεί ο συνετεστής δόμησης». Οι ΖΥΣ θα συνοδεύονται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Την οριοθέτηση οικισμών σε 170 δημοτικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον κ. Μπακογιάννη, πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις όπου οι παλιές αποφάσεις οριοθέτησης ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
  • Τον καθορισμό δημοτικών οδών. Στόχος είναι να συνταχθούν αυτοτελείς μελέτες για 300 δημοτικές ενότητες. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πάντως σε ποια κατεύθυνση θα γίνουν όλα αυτά, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το ζήτημα σχετίζεται με την εκτός σχεδίου δόμηση και «απαλείφθηκε» από το πολεοδομικό νομοσχέδιο του 2020 λόγω αντιδράσεων.

Όσον αφορά στο μεγάλο έργο, της εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, τόσο ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, όσο και ο κ. Μπακογιάννης απηύθυναν έκκληση στα μελετητικά γραφεία, να μην υποβάλλουν προσφυγές ή ενστάσεις στους διαγωνισμούς, προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι αναθέσεις των μελετών. Ο κ. Μπακογιάννης προχώρησε ένα βήμα περισσότερο, ζητώντας από τους μελετητές… να μην προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις. «Το κρίσιμο είναι τα μελετητικά γραφεία να μην έρθουν σε μια συγκρουσιακή κατάσταση. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά για όλες τις ειδικότητες. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να απασχοληθεί το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού χωρίς πολύ μεγάλες εκπτώσεις γιατί και οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις ουσιαστικά δημιουργούν δυσλειτουργίες στην τελική ολοκλήρωση του έργου», ανέφερε.

 

«Ο στόχος να ολοκληρώσουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε έναν χρόνο που ακούγεται μη ρεαλιστικός. Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι και το ένα δέκατο να πετύχουμε, θα είναι επίτευγμα- που θα επιτύχουμε το 100%», ανέφερε ο κ. Στασινός. «Πρέπει οι μηχανικοί να είμαστε όλοι μαζί, χωρίς διαμάχες στα δικαστήρια και προσφυγές». 

 

Πηγή: https://www.kathimerini.gr (08.04.2021)

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος αναφορικά με το τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της οικοδομικής αδείας της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4759/20 (Α΄245), ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, εξέδωσε κανονιστική πράξη με διευκρινίσεις.

Στο έγγραφο της κανονιστικής πράξης αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: Σχετικά με το τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της οικοδομικής αδείας της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4759/20 (Α΄245)

Σχετ.: α) Το υπ΄αριθμ. 129/3-3-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4759/20 (Α΄245) ορίζεται ότι:

“Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7/ 16.8.1923 (Α’ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019 (Α’66), διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε από τις διατάξεις του από 6.10.1978 π.δ. (Δ’ 538) και του από 24.5.1985 π.δ. (Δ’ 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της οικοδομικής άδειας, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση.”

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του τέλους, που βαρύνονται τα ανωτέρω γήπεδα, ως κόστος οικοδομικής αδείας νοείται ο προϋπολογισμός του έργου. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της καταβολής του τέλους 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, διενεργείται από την ΥΔΟΜ κατά το στάδιο ελέγχου των φορολογικών στοιχείων της άδειας, όπου ελέγχεται ο προϋπολογισμός του έργου και τα αποδεικτικά καταβολής των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, του οικείου δήμου και του e-ΕΦΚΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Πηγή: https://ypodomes.com/ (01/04/21)