Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης εξέδωσε νέα εγκύκλιο που αφορά στη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Επικράτειας (για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης της χωρικής τους αρμοδιότητας) και αφορά στην εφαρμογή των υπ’ αρ. 117/1982 και 124/1982 εγκυκλίων σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923, αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923 που στερούνται εγκεκριμένης οριοθέτησης και αιτήματα ιδιοκτητών επί θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των εγκυκλίων 117/1982 και 124/1982, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα αποσαφήνισης εφαρμογής αυτών υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4759/20 (ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020), η οριοθέτηση οικισμών που προϋπάρχουν του 1923 και δεν έχουν οριοθετηθεί, μπορεί να γίνεται είτε στο πλαίσιο Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, είτε με ειδικό προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Έως την έκδοσή του, για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, εφαρμόζονται τα εξής:

Η διαπίστωση της θέσης ενός ακινήτου, σε σχέση με τα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού, γίνεται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας, με εφαρμογή των υπ’ αρ. 117/1982 & 124/1982 εγκυκλίων και βάσει της ισχύουσας νομολογίας «… η κατά τόπον αρμόδια πολεοδομική αρχή, επί υποβολής αιτήσεως χορηγήσεως αδείας ανεγέρσεως οικοδομής σε ένα ακίνητο, το οποίο, κατά τους υποβάλλοντες την αίτηση, εμπίπτει εντός των ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923, οφείλει να προβεί σε δική της έρευνα επί του αναγομένου στις προϋποθέσεις χορηγήσεως της οικοδομικής αδείας ζητήματος εάν το εν λόγω ακίνητο κείται ή μη εντός των ορίων τέτοιου οικισμού και να διατυπώσει περί του ζητήματος τούτου ιδίαν κρίση, πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη».

Η εφαρμογή της παραπάνω προβλεπόμενης διαδικασίας είναι δεσμευτική για τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. προκειμένου να καθορισθεί η θέση ενός ακινήτου ως προς τα όρια του προ του 1923 υφιστάμενου οικισμού, ανεξαρτήτως του τυχόν χαρακτηρισμού προστασίας του (παραδοσιακού, ιστορικού τόπου, αρχαιολογικού χώρου). Ωστόσο, προς διευκόλυνση του έργου των Υ.ΔΟΜ. και δεδομένων των σύγχρονων χαρτογραφικών στοιχείων και μεθόδων, σας γνωρίζουμε ότι :

  • Η προϋπόθεση της παρ. Α της υπ’ αρ. 124/82 εγκυκλίου, κατά το μέρος που αφορά στην προβλεπόμενη διενέργεια αυτοψίας, εφεξής επιβάλλεται να πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που η προς εξέταση ιδιοκτησία βρίσκεται πλησίον των ορίων του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού με βάση τα διαθέσιμα από προηγούμενη έρευνα των Υ.ΔΟΜ. στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη και τυχόν προγενέστερων πράξεων της Διοίκησης υπό την έννοια της παρ.5 του άρθρου 100 του Κ.Β.Π.Ν. (ΦΕΚ 580Δ΄), καθώς και της υφιστάμενης πολεοδομικής κατάστασης, προκειμένου να εξάγεται αιτιολογημένη κρίση ως προς τα όρια του οικισμού και τη θέση του ακινήτου ως προς αυτά.
  • Αναφορικά με ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο συνεκτικό τμήμα των παραπάνω οικισμών και όχι πλησίον των κατά τα ως άνω ορίων τους, η θέση τους δύναται να διαπιστώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εφόσον από τα στοιχεία που τηρούνται για τον οικισμό ή από αυτά που προσκομίζονται (αεροφωτογραφίες) και σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του “Ελληνικού Κτηματολογίου” οι οποίες παρέχουν τεχνικό υπόβαθρο για τον εντοπισμό της θέσης ενός ακινήτου, εξάγεται ασφαλές συμπέρασμα ότι η ιδιοκτησία βρίσκεται εντός των ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
Ευθύμιος Μπακογιάννης

 

Πηγή: https://news.b2green.gr/, 29/3/22

Τις λεπτομέρειες όσον αφορά στα κίνητρα, στους όρους και τις προϋποθέσεις  για τον περιορισμό της κάλυψης ενός κτιρίου και  της κατάτμησης οικοπέδων, με παράλληλη απελευθέρωση και αύξηση του κοινόχρηστου χώρου στον πυκνό πολεοδομικό ιστό επιβαρημένων πληθυσμιακά πόλεων, προσδιορίζει  εγκύκλιος που αποστέλλει προς τις υπηρεσίες δόμησης της επικράτειας ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του «πράσινου δακτυλίου» στη Αθήνα, ενός μέτρου το οποίο θεσμοθετήθηκε για να μειώσει τις εκπομπές του άνθρακα και να συμβάλει στην αποσυμφόρηση στο κέντρο. Ωστόσο, προκειμένου τα αστικά κέντρα της Ελλάδα να καταγράψουν σημαντική μείωση των εκπομπών απαιτούνται συντονισμένη δράση και επιπλέον μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εστιάσουν κυρίως στις δημόσιες συγκοινωνίες και την εφοδιαστική αλυσίδα.