Κατεβάστε το ΦΕΚ : Νόμος 4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19) Σχεδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ

Άρθρο 22 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

1. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες) και ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των χρηστών. Κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ εξετάζονται, ιδίως, θέματα που αφορούν δημόσιες μεταφορές, μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών, κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες, πρόσβαση στις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βιοκλιματικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου, και δίδεται έμφαση στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, κοινόχρηστων - κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα με δίκτυα πράσινων υποδομών, των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες ζώνες) και διαδρομών και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Στο ΣΒΑΚ συνεκτιμώνται στρατηγικά κείμενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη των μεταφορών, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τις στρατηγικές και κατευθύνσεις του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού και αστικής αναζωογόνησης, καθώς και της συνεργατικής και κυκλικής οικονομίας για τα θέματα μεταφορών.
2. Το ΣΒΑΚ περιλαμβάνει:
α) τα επιμέρους στάδια ανάπτυξής του, στα οποία περιγράφονται οι συμμετοχικές διαδικασίες με φορείς και πολίτες, προσδιορίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη, ο ρόλος και ο τρόπος συνεργασίας τους, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, τίθενται προτεραιότητες και στόχοι, αναπτύσσονται εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά σχέδια χωρικής οργάνωσης των ΓΠΣ ή ΤΧΣ και τα αντίστοιχα σενάρια χωρικής ανάπτυξης, καθώς και τα υπόλοιπα προαναφερόμενα στρατηγικά σχέδια της παραγράφου 1, καθώς και η μεθοδολογία επιλογής του αποδοτικότερου,
β) τα μέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς υλοποίηση, τα οποία αφορούν είτε ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως χρήσεις γης και ρυμοτομικές ρυθμίσεις, είτε έργα υποδομών είτε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών, και κάθε είδους δράσεις ή πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες και προωθούμενες χωρικές, κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, καθώς και μελέτες που αφορούν την περιοχή παρέμβασης,
γ) το σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και,
δ) η μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και της αξιολόγησης της υλοποίησής τους.
3. Ως «Ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ» χαρακτηρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα ΣΒΑΚ, για τα οποία κατά την κατάρτισή τους έχουν ολοκληρωθεί τα εξής:
α) συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 6,
β) ορισμός του δικτύου φορέων της παραγράφου 7,
γ) υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής της παραγράφου 8,
δ) δημιουργία ιστοσελίδας της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5,
ε) υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξης, όπως αυτά εξειδικεύονται στην απόφαση της παραγράφου 12,
στ) κατάρτιση του σχεδίου δράσης και της μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2.
4. Ως «Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΚ» ορίζεται περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5. Η περιοχή παρέμβασης μπορεί να εκτείνεται και πέραν των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδομικό συγκρότημα αποτελούμενο από περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή όταν υπάρχουν έντονες ανάγκες περιαστικών μετακινήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας εκπόνησης υποχρεούται να απευθύνει σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της περιοχής παρέμβασης πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων της παραγράφου 7.
5. Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ ορίζεται ο Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού που είναι αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 ή ο σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συνιστάται κατά τις κείμενες διατάξεις για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους ή τέλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). Έργο του φορέα εκπόνησης είναι:
α) η συγκρότηση της ομάδας εργασίας της παραγράφου 6 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) η πρόσκληση των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων μερών για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων της παραγράφου 7,
γ) η υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής της παραγράφου 8 και η κοινοποίησή του στις αρμόδιες υπηρεσίες, για αρχειοθέτηση και ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα,
δ) η δημιουργία ιστοσελίδας αναφορικά με το ΣΒΑΚ που καταρτίζει, στην οποία αναρτάται κάθε σχετική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του συμφώνου συμμετοχής, καθώς και απόψεις των πολιτών ή/και όλων των εμπλεκόμενων μερών,
ε) η κοινοποίηση του ΣΒΑΚ στις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 9 και η έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα του φορέα εκπόνησης,
στ) η υλοποίηση και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που προτείνονται στο ΣΒΑΚ,
ζ) η αξιολόγηση των μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ και η σύνταξη της σχετικής διετούς έκθεσης προόδου με ανάρτησή της στην οικεία ιστοσελίδα,
η) η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο,
θ) η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με την παράγραφο 10,
ι) η κοινοποίηση των εκθέσεων προόδου και των επικαιροποιημένων σχεδίων δράσης της παραγράφου 2 στους φορείς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8,
ια) η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας της παραγράφου 6,
ιβ) η ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
6. Η ομάδα εργασίας στελεχώνεται από υπαλλήλους του αρμόδιου φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5 και επικουρικά, από στελέχη του δικτύου φορέων της παραγράφου 7 με γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. Η ομάδα εργασίας, εφόσον προκύψουν ιδιαίτερες ανάγκες, μπορεί να στελεχωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις και από εξειδικευμένα στελέχη ή και εξωτερικούς συνερ- γάτες. Η ομάδα εργασίας είναι αρμόδια για:
α) την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) την εισήγηση πρόσκλησης υποψήφιων συμμετεχόντων του δικτύου φορέων στον φορέα εκπόνησης και τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς,
γ) τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
δ) τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκπόνηση επιμέρους μελετών του ΣΒΑΚ, όπου αυτές απαιτούνται, 
ε) τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων της παραγράφου 7 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
7. Δίκτυο φορέων ορίζεται το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως όμοροι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και περιβαλλοντικοί σύλλογοι, κατά το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ. Κάθε εμπλεκόμενο μέρος συμμετέχει στις εργασίες του δικτύου φορέων με έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και η απουσία εκπροσώπων κάτω του 50% δεν παρακωλύει τη λειτουργία του και τη λήψη αποφάσεων, εφ’ όσον έχουν εγκαίρως ειδοποιηθεί για τη σύγκληση των συνεδριάσεών του.
8. Σύμφωνο συμμετοχής: καταρτίζεται για τον σκοπό της συνεργασίας μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων και περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω, στο σύμφωνο συμμετοχής περιγράφεται η οργάνωση και η λειτουργία του δικτύου φορέων. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων μερών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης, το Σύμφωνο Συμμετοχής δημοσιοποιείται μέσω της Διαύγειας, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας και κοινοποιείται στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς επίσης και στον οικείο Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού αν ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή σύνδεσμος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή ΠΕΔ ή, εφόσον ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που εντάσσονται ή επηρεάζονται από το ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης.
9. Διαδικασία έγκρισης ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα εκπόνησης. Μετά τη σύνταξη του ΣΒΑΚ και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλευτικές διαδικασίες, το ΣΒΑΚ κοινοποιείται πριν από την έγκρισή του:
α) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον χαρακτηρισμό του ή μη ως ολοκληρωμένου σύμφωνα με την παράγραφο 3,
β) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, για διατύπωση γνώμης,
γ) στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που επηρεάζονται από την υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ ή και θα κληθούν μεταγενέστερα να εγκρίνουν κατά την κείμενη νομοθεσία τα μέτρα, έργα ή ρυθμίσεις που προτείνονται από το ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 12. Σε κάθε περίπτωση, για την έγκριση του ΣΒΑΚ λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι γνωμοδοτήσεις όλων των ανωτέρω φορέων.
10. Αναθεώρηση ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη και πάντως όχι αργότερα από την πάροδο δεκαετίας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα και εξελίξεις, ιδίως ως προς τα θέματα της παραγράφου 2. Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο για την έγκρισή του.
11. Τα προτεινόμενα μέτρα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και το σχέδιο δράσης της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των Ο.Τ.Α.. Αν για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ που είναι ανεξάρτητα από αυτές δεν παρεμποδίζεται. Τα προτεινόμενα μέτρα ή έργα των ολοκληρωμένων ΣΒΑΚ δύνανται να χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης του ΣΒΑΚ και ορίζονται οι προθεσμίες για τη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών επί του ΣΒΑΚ και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
13. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι φορείς εκπόνησης της παραγράφου 5 που έχουν ήδη προκηρύξει ή αναθέσει σε τρίτους, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο, την εκπόνηση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, υποχρεούνται στην τήρηση, κατ’ ελάχιστον, των διατάξεων της παραγράφου 9. Σε κάθε περίπτωση, για την αναθεώρηση των ΣΒΑΚ ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10.
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα μέτρα που προτείνονται σε ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται στα διάφορα χωρικά εργαλεία που αναπτύσσονται για την περιοχή παρέμβασής τους, στον βαθμό που συμβάλλουν στην προώθηση κοινών στόχων βιώσιμης κινητικότητας και εναρμονίζονται με το προωθούμενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης. Τυχόν εξειδικευμένα προγράμματα και επεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης εξειδικεύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τα προτεινόμενα από τα ΣΒΑΚ μέτρα και είναι δυνατόν να προτείνουν τεκμηριωμένα τη μερική τροποποίησή τους.

Συνέδριο : Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις
Λάρισα, 15-16 Φεβρουαρίου 2019

 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου https://drive.google.com/open?id=1NhqkHnv_NkTU8VwdlNZTLsnTKuq1IhF6 

 

Τα video με τις εισηγήσεις: 

1η μέρα πρωί https://youtu.be/nzR1lWSxM0o 

1η μέρα απόγευμα https://youtu.be/_3RoP3DkxTI 

2η μέρα  https://youtu.be/hCIzlAeuAYQ

 

Ψήφισμα συνεδρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ στις ελληνικές πόλεις

Λάρισα 15 -16 / Φεβρουαρίου / 2019 

Εμείς οι δημοτικοί άρχοντες, τα στελέχη τεχνικών υπηρεσιών Δήμων, Ακαδημαϊκοί, διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με τη βιώσιμη κινητικότητα εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου και πολίτες

δεδομένου ότι:

 • η απειλή της κλιματικής αλλαγής γίνεται όλο και πιο άμεση
 • η Ευρώπη κινητοποιείται όλο και πιο αποφασιστικά
 • τα ΣΒΑΚ δεν είναι απλές κυκλοφοριακές μελέτες, αλλά στρατηγικές στις οποίες εμπλέκονται και συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες
 • τα προβλήματα κορεσμού, τοπικής ρύπανσης, θορύβου, υποβάθμισης των δημόσιων χώρων και των συνθηκών ποιότητας ζωής που επηρεάζουν την υγεία των κατοίκων και αποθάρρυνσης των επενδύσεων οξύνονται
 • της μεγάλης υστέρησης της ελληνικής πόλης σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, τόσο ως προς τη λειτουργία της, όσο και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, της ιστορικής ταυτότητάς της, της κοινωνικής της συνοχής και της οικονομίας της
 • η εκστρατεία για την εκπόνηση Σχεδίων (Στρατηγικών) Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας, τα οποία πλέον είναι απαραίτητα για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργων, προχωρά και συμμετέχουν σε αυτή 162 πόλεις
 • αν και είναι εξαιρετικής σημασίας και επείγον να ολοκληρωθούν τα ΣΒΑΚ, όλες οι πόλεις, προσκρούουν σε μια νομοθεσία που ανήκει σε άλλες εποχές, οι οποίες έδιναν απόλυτη προτεραιότητα στο αυτοκίνητο, αν και ενέχεται για πολλά από τα προβλήματα της ελληνικής πόλης
 • η εκπόνηση των ΣΒΑΚ, εμποδίζεται επίσης από μια απολύτως παράλογη γραφειοκρατία, αδιάφορη απέναντι στις σημερινές ανάγκες

 

ζητάμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα 

 • στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή, που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές πόλεις να μετασχηματίζονται χωρίς εμπόδια προς πόλεις πιο ανθρώπινες, υγιείς και παραγωγικές
 • στη λήψη μέτρων για την απλοποίηση των διαδικασιών εγκρίσεων, οι οποίες ως έχουν σήμερα προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις
 • στην επίσημη αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των στόχων των ΣΒΑΚ και στην ουσιαστική χρηματοδότησή τους, ώστε να μπορέσουν να εκπονούνται, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

 

Ψήφισμα συνεδρίου σε pdf

Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας

Με το άρθρο 22 θεσµοθετείται το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), που αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο το οποίο καταρτίζεται, για να ικανοποιεί τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους.

Στις παρ. 1 έως 4 ορίζεται το Σ.Β.Α.Κ., περιγράφονται τα στοιχεία που το απαρτίζουν και ορίζονται τα Ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 4 ορίζεται η Περιοχή Παρέµβασης του ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι Φορέας εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ. είναι ο Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού που είναι αρµόδιος για την περιοχή παρέµβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 ή ο σύνδεσµος δύο ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συνιστάται κατά τις κείµενες διατάξεις για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρµοδιότητάς τους ή τέλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήµων (ΠΕΔ).

Στην παρ. 6 ορίζονται οι αρµοδιότητες της Οµάδας Εργασίας, που συγκροτείται από τον Φορέα Εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 7 ορίζεται ως Δίκτυο Φορέων το συλλογικό όργανο όλων των εµπλεκόµενων µερών, όπως όµοροι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,

Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι για τον σκοπό της συνεργασίας µεταξύ Φορέα Εκπόνησης και Δικτύου Φορέων καταρτίζεται Σύµφωνο Συµµετοχής, και ότι η σύνθεση των µελών του Δικτύου Φορέων αποτελεί αρµοδιότητα του Φορέα Εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 9 καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης του ΣΒΑΚ και στην παρ. 10 η διαδικασία αναθεώρησής του.

Στην παρ. 11 αναφέρεται ότι όταν για την υλοποίηση προτεινόµενων µέτρων παρέµβασης απαιτούνται αλλαγές θεσµοθετηµένων χωρικών ρυθµίσεων, η υλοποίηση των µέτρων του ΣΒΑΚ που είναι ανεξάρτητα από αυτές, δεν παρεµποδίζεται.

Στην παρ. 12 προβλέπεται έκδοση Απόφασης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών µε την οποία καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης των ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 13 περιγράφεται η διαδικασία προσαρµογής στο παρόν άρθρο για όσα ΣΒΑΚ έχουν ανατεθεί πριν τη δηµοσίευσή του.

Στην παρ. 14 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα µέτρα που προτείνονται στα Ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ λαµβάνονται υπόψη και ενσωµατώνονται στα διάφορα χωρικά εργαλεία που αναπτύσσονται για την περιοχή παρέµβασής τους

Πρόταση για αντικατάσταση του άρθρου 22 σχετικά με τα  Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

1. To Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάζει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής και ειδικότερα της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας ως απάντηση στα προβλήματα κλιματικής αλλαγής και υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει, σχέδιο βραχυπρόθεσμης υλοποίησης της στρατηγικής, που προσδιορίζει τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, κατανέμει αρμοδιότητες και επισημαίνει τους απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς πόρους. Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης και σχετικούς ‘ευφυείς-SMART’ στόχους για την καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου. Το Σ.Β.Α.Κ. δίνει έμφαση σε θέματα όπως δημόσια συγκοινωνία,  ενεργές μετακινήσεις (περπάτημα και ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών. Προτεραιότητα δίδεται στην ανάπτυξη των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ενίσχυση και διεύρυνση των δικτύων ελεύθερων, κοινόχρηστων – κοινωφελών δημόσιων  χώρων. Στο ΣΒΑΚ συνεκτιμώνται στρατηγικά κείμενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη των μεταφορών, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της συνεργατικής και κυκλικής οικονομίας για τα θέματα μεταφορών.

 

2. Κύριος στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών περιοχών με συνδυασμένες λύσεις και η παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία. Εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες της "λειτουργικής πόλης" και της ενδοχώρας της, αντί της δημοτικής διοικητικής περιφέρειας.

3. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να παράγει ένα συγκεκριμένο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε μία δεδομένη περιοχή μελέτης, με σαφείς και εφαρμόσιμους στόχους και αναλυτική περιγραφή πλαισίου μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και οφείλει να παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του.

4. Ένα ΣΒΑΚ πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διαμόρφωση οράματος, στόχου και σκοπού, τη διαμόρφωση συνόλου πολιτικών και μέτρων, την σαφή οριοθέτηση θέσεων ευθύνης και ρόλων και τέλος την αξιολόγηση και παρακολούθησή του. 

5. Το ΣΒΑΚ αποβλέπει στη δημιουργία βιώσιμου συστήματος κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω θεματικές κατηγορίες, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 • ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους,
 • ότι βελτιώνεται η οδική ασφάλεια και η προστασία από εγκληματικές ενέργειες,
 • ότι μειώνονται ο θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας,
 • ότι βελτιώνονται η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-αποτελέσματος της μεταφοράς προσώπων και αγαθών, η ελκυστικότητα και η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

 

6. Προκειμένου να αναγνωριστεί ως ΣΒΑΚ ένα στρατηγικό σχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Συμμετοχική προσέγγιση - με τη συμμετοχή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων από την αρχή και σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση, στη δημιουργία τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού και στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων,
 • Δέσμευση για βιωσιμότητα: εξισορροπώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη,
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρακτικών και των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, μεταξύ των επιπέδων εξουσίας και μεταξύ των γειτονικών αρχών,
 • Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, που προέρχονται από βραχυπρόθεσμους στόχους, ευθυγραμμισμένων με ένα όραμα για τις μεταφορές και ενσωματωμένων σε μια συνολική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη,
 • Επανεξέταση του κόστους μεταφοράς και του οφέλους, λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες και οφέλη σε όλους τους τομείς της πολιτικής,
 • Εφαρμογή μεθόδου, η οποία να περιλαμβάνει: 1) την ανάλυση της κατάστασης και το βασικό σενάριο, 2) τον καθορισμό του οράματος και των στόχων, 3) την επιλογή των πολιτικών και των μέτρων, 4) την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των πόρων, 5) τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Επίσης θα πρέπει να έχει υλοποιήσει κατ΄ ελάχιστον τα εξής:

α) συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 

β) ορισμό δικτύου φορέων 

γ) υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής 

δ) δημιουργία ιστοσελίδας 

ε) υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξής των οδηγιών της ΚΥΑ

7. Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ ορίζεται ο ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, που είναι αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ή ο σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων ΟΤΑ α΄ βαθμού που συνιστάται κατά τις κείμενες διατάξεις για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους ή τέλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). Το έργο του φορέα εκπόνησης περιγράφεται στην ΚΥΑ οδηγιών του ΣΒΑΚ

8. Η περιοχή παρέμβασης ενός ΣΒΑΚ μπορεί να περιλαμβάνει την περιοχή μιας δημοτικής ενότητας, την αστική περιοχής ενός ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, το σύνολο των διοικητών ορίων ενός ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ή εάν, τεκμηριώνεται ορθά, να είναι μία μεγαλύτερη ή μικρότερη ενότητα που λειτουργεί με ενιαίο τρόπο ως προς το σύστημα μετακινήσεών της.

9. Διαδικασία έγκρισης ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα εκπόνησης. Σε κάθε στάδιο εκπόνησης και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλευτικές διαδικασίες, το ΣΒΑΚ κοινοποιείται προς ενημέρωση και έκφραση γνώμης:

α) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών

β) στα αρμόδια περιφερειακά όργανα του Κράτους που ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σε όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που επηρεάζονται από την υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ  ή και  θα κληθούν μεταγενέστερα να εγκρίνουν κατά την κείμενη νομοθεσία τα μέτρα που προτείνονται από το ΣΒΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, για την έγκριση του ΣΒΑΚ από τον φορέα εκπόνησης λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι γνώμες των ανωτέρω φορέων.

10. Δημιουργείται μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών για τον έλεγχο της πληρότητας και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του τελικού παραδοτέου ΣΒΑΚ. Η διασφάλιση περιλαμβάνει ότι έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, καθώς και ότι έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι απόψεις των βασικών εμπλεκόμενων φορέων στο τελικό έγγραφο.

11. Αναθεώρηση ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη και όχι αργότερα από την πάροδο δεκαετίας. Εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα και εξελίξεις δίνεται η δυνατότητα να τροποποιείται και σημειακά.  Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο για την έγκρισή του.

12. Το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ ενσωματώνεται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των ΟΤΑ. Αν για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ που είναι ανεξάρτητα από αυτές δεν παρεμποδίζεται.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης του ΣΒΑΚ, ορίζονται οι προθεσμίες για την έκφραση γνώμης των αρμοδίων υπηρεσιών επί του ΣΒΑΚ και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών.

14. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι φορείς εκπόνησης που έχουν ήδη προκηρύξει ή αναθέσει σε τρίτους, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο, την εκπόνηση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, και δεν έχουν ολοκληρωθεί, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του παρόντος νόμου.

15. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα μέτρα που προτείνονται σε ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται από τα διάφορα χωρικά εργαλεία που αναπτύσσονται για την περιοχή παρέμβασής τους.

16. Με τη θεσμοθέτηση των ΣΒΑΚ η κινητικότητα στην πόλη αποκτά νέα χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την εντονότερη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, του περπατήματος και του ποδηλάτου και άλλων εναλλακτικών κοινόχρηστων μέσων ή τρόπων μετακίνησης. Παράλληλα, εισάγονται νέες τεχνολογίες και ευφυή συστήματα εξοπλισμού του οδικού χώρου, καθώς και νέου τύπου υποδομές. Ο σημερινός μετακινούμενος θα πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία τους και επομένως χρειάζεται να  εκπαιδευτεί κατάλληλα. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της ύλης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα για τη χορήγηση άδειας οδήγησης. Με Υ.Α. καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών οδήγησης και του εκπαιδευτικού υλικού, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους, καθώς και οι συμπληρωματικές δεξιότητες που θα αξιολογούνται για την απόκτηση του νέου τύπου διπλώματος οδήγησης που θα ισχύσει από το 2020.    

 

 Δείτε την ανακοίνωση στο : https://drive.google.com/open?id=1zmqPamUbIDiloBtJ8rzeT-YS_WA-gjrJ