Τι ψηφίστηκε για τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ

Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας

Με το άρθρο 22 θεσµοθετείται το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), που αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο το οποίο καταρτίζεται, για να ικανοποιεί τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους.

Στις παρ. 1 έως 4 ορίζεται το Σ.Β.Α.Κ., περιγράφονται τα στοιχεία που το απαρτίζουν και ορίζονται τα Ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 4 ορίζεται η Περιοχή Παρέµβασης του ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι Φορέας εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ. είναι ο Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού που είναι αρµόδιος για την περιοχή παρέµβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 ή ο σύνδεσµος δύο ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συνιστάται κατά τις κείµενες διατάξεις για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρµοδιότητάς τους ή τέλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήµων (ΠΕΔ).

Στην παρ. 6 ορίζονται οι αρµοδιότητες της Οµάδας Εργασίας, που συγκροτείται από τον Φορέα Εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 7 ορίζεται ως Δίκτυο Φορέων το συλλογικό όργανο όλων των εµπλεκόµενων µερών, όπως όµοροι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,

Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι για τον σκοπό της συνεργασίας µεταξύ Φορέα Εκπόνησης και Δικτύου Φορέων καταρτίζεται Σύµφωνο Συµµετοχής, και ότι η σύνθεση των µελών του Δικτύου Φορέων αποτελεί αρµοδιότητα του Φορέα Εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 9 καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης του ΣΒΑΚ και στην παρ. 10 η διαδικασία αναθεώρησής του.

Στην παρ. 11 αναφέρεται ότι όταν για την υλοποίηση προτεινόµενων µέτρων παρέµβασης απαιτούνται αλλαγές θεσµοθετηµένων χωρικών ρυθµίσεων, η υλοποίηση των µέτρων του ΣΒΑΚ που είναι ανεξάρτητα από αυτές, δεν παρεµποδίζεται.

Στην παρ. 12 προβλέπεται έκδοση Απόφασης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών µε την οποία καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης των ΣΒΑΚ.

Στην παρ. 13 περιγράφεται η διαδικασία προσαρµογής στο παρόν άρθρο για όσα ΣΒΑΚ έχουν ανατεθεί πριν τη δηµοσίευσή του.

Στην παρ. 14 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα µέτρα που προτείνονται στα Ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ λαµβάνονται υπόψη και ενσωµατώνονται στα διάφορα χωρικά εργαλεία που αναπτύσσονται για την περιοχή παρέµβασής τους